NỘI DUNG

 
Thông tin trên trang web này được biên soạn nhằn mục đích chia sẻ và cung cấp thông tin. Tuy chúng tôi nỗ lực duy trì thông tin cập nhật và chuẩn xác, nhưng chúng tôi không khẳng định hay bảo đảm theo bất kỳ cách thức nào về sự đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, thích hợp hoặc có sẵn liên quan đến trang web, hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc hình ảnh liên quan trong trang web vì bất cứ mục đích gì.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web được kết nối với nó, bao gồm nhưng không giới hạn, việc mất đi lợi nhuận, các khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm, hoặc liên đới trách nhiệm nếu trang web tạm thời không thể truy cập do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Mọi bình luận, gợi ý, hình ảnh, ý tưởng và những thông tin hay tài liệu khác mà người sử dụng chuyển cho chúng tôi thông qua trang web này sẽ trở thành tài sản độc quyền của chúng tôi, bao gồm cả các quyền có thể phát sinh trong tương lai gắn liền với chúng tôi.
 

LƯU Ý CÁC TRANG WEB ĐƯỢC KẾT NỐI

Tại nhiều điểm trong trang web, người sử dụng có thể nhận được các kết nối đến các trang web khác liên quan đến một khía cạnh cụ thể. Điều này không có nghĩa là chúng tôi có liên quan đến những trang web hay công ty sở hữu những trang web này. Dù chúng tôi có ý định kết nối người sử dụng đến các trang web cần quan tâm, nhưng chúng tôi và các nhân viên, nhà quản lý, hoặc các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm gì đối với các trang web khác và thông tin chứa đựng trong đó.